Aurum boeken

Uitgeverij Aurum

Yogaboeken - Spirituele en geesteswetenschappelijke boeken

Literatuur ter bevordering van het inhoudelijk vormgeven van het sociale leven

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Aurum Boeken & Uitgeverij. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds  Aurum Boeken & Uitgeverij, Bloemendalestraat 111, 8730 Beernem  België en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Aurum Boeken & Uitgeverij (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet of verkoop op afstand

Een online-bestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Aurum Boeken & Uitgeverij behoudt zich steeds het recht om een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst. Een online-bestelling wordt door Aurum Boeken & Uitgeverij pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Aurum Boeken & Uitgeverij artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

Goederen blijven eigendom van Aurum Boeken & Uitgeverij tot volledige betaling van de bestelling.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Aurum Boeken & Uitgeverij geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Aurum Boeken & Uitgeverij de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Aurum Boeken & Uitgeverij zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Aurum Boeken & Uitgeverij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

Alle aangeboden producten zijn in principe onmiddellijk uit voorraad leverbaar, tenzij anders aangegeven. Indien zich toch fouten hebben voorgedaan in de vermelding van de onmiddellijk leverbare voorraad wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en indien nodig wordt het reeds gestorte bedrag na registratie hiervan onmiddellijk teruggestort of kan de gebruiker kiezen zijn bestelling te annuleren.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker brengt Aurum Boeken & Uitgeverij via mail op de hoogte en kan dit recht verder uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Aurum Boeken & Uitgeverij, Bloemendalestraat 111, 8730 Beernem. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Aurum Boeken & Uitgeverij de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Aurum Boeken & Uitgeverij te melden. Klachten zullen door Aurum Boeken & Uitgeverij in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten via mail gericht aan Aurum Boeken & Uitgeverij worden aanvaard.

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Aurum Boeken & Uitgeverij steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

De gebruiker en Aurum Boeken & Uitgeverij aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van asrum Boeken & Uitgeverij door partijen worden aanvaard als bewijs.

Beperking van aansprakelijkheid

Aurum Boeken & Uitgeverij levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Aurum Boeken & Uitgeverij kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Aurum Boeken & Uitgeverij niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via het contactformulier. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Aurum Boeken & Uitgeverij geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Arum Boeken & Uitgeverij verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Raadpleeg ook de privacydisclaimer.